Zwolnienie CIT w SSE nawet bez sprzedaży wyrobu strefowego

Brak sprzedaży wyrobu strefowego nie wyklucza zastosowania zwolnienia CIT z tytułu działalności na terenie SSE? Tak, gdyż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT dotyczy działalności produkcyjnej na terenie a nie sprzedaży wyrobu strefowego.

 

Takie korzystne dla klienta rozstrzygnięcie (pomimo odmiennego stanowiska organów podatkowych oraz sądu I instancji) uzyskała TLA, w sprawie dotyczącej otrzymanej przez producenta od odbiorcy towarów rekompensaty z tytułu zmniejszenia wolumenu zamówionej produkcji.

 

NSA w wyroku z 15 lutego 2018 (sygn. akt II FSK 245/16) przychylił się do argumentacji TLA, podkreślając, iż:

  • „nie ma uzasadnionych podstaw, aby twierdzić, że przez dochód taki należy rozumieć tylko takie świadczenie, które stanowi bezpośrednio cenę za konkretny towar lub usługę, z kategorycznym wyłączeniem jakichkolwiek innych świadczeń”, dlatego też
  • „dochodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. są wszelkie przysporzenia wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE o ile tytuł ich otrzymania zawiera się w zakresie przedmiotowym działalności określonej w zezwoleniu”, a organy podatkowe i sądu powinny pamiętać, iż
  • „do akcentowanej przez Sąd I instancji jak i organ podatkowy konieczności dokonywania wykładni przepisów statuujących zwolnienia i ulgi podatkowe w sposób zgodny z ich językowym brzmieniem trzeba podkreślić, że wspomniana reguła interpretacyjna opiera się niejako na dwóch zakazach, mianowicie zabrania dokonywania interpretacji rozszerzającej, ale także zabrania dokonywania interpretacji zawężającej”.

TLA Kancelaria

Email: sekretariat@tla-kancelaria.pl