Wsparcie z PFR – praktyczne problemy

Składanie wniosku o dofinansowanie z PFR zajmuje ok. 15-20 minut, można zrobić to w domowym zaciszu popijając popołudniowe cappuccino. Brzmi sielankowo, niestety pod płaszczykiem „prostoty” procedury kryje się wiele pułapek, na które przedsiębiorcy muszą szczególnie uważać. Popełnienie błędów na etapie składania wniosków może doprowadzić do sytuacji w których:

 • wniosek zostanie odrzucony;
 • dofinansowanie zostanie przyznane w wysokości niższej niż wnioskowanej;
 • dofinansowanie zostanie przyznane, ale z uwagi na nieprawdziwe oświadczenia, grozi odpowiedzialność karna i konieczność zwrotu dofinansowania w całości.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze pułapki, czekające na przedsiębiorców na etapie składania wniosków:

 1. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku
 • W sytuacji np. reprezentacji dwuosobowej lub składania wniosku przez księgową, składający wniosek (członek zarządu/księgowa) muszą uzyskać pełnomocnictwo od drugiego członka zarządu/beneficjenta programu;
 • Pomimo, iż na moment składania wniosku nie ma konieczności przedkładania pełnomocnictwa (składający oświadcza, iż jest umocowany do działania), pełnomocnictwo należy przedłożyć w banku do 31.12.2020 r.
 • Z kolei podpisy powinny być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub podpisami elektronicznymi (czyli nie ma możliwości „antydatowania” udzielenia pełnomocnictwa);
 • Wniosek – pełnomocnictwo warto zorganizować już na dzień składania wniosku, zorganizowanie pełnomocnictwa po tym dniu może rodzić dyskusje i ryzyko uznania przez PFR za działanie bez umocowania i skutkować konsekwencjami karnymi (oświadczenia we wniosku są składane pod groźbą odpowiedzialności karnej) oraz obowiązkiem zwrócenia całości subwencji.
 1. Kumulacja pomocy
 • Zgodnie z Tymczasowymi Ramami Pomocy maksymalna kwota pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy w ramach wsparcia z PFR wynosi 800 tys. EUR;
 • Tym limitem są objęte również inne formy wsparcia w ramach COVID-19 (np. zwolnienia z ZUS);
 • W związku z tym niezwykle istotne jest odpowiednie „pilnowanie” otrzymywanych przez przedsiębiorców form wsparcia, aby nie wykroczyć poza wskazany limit wsparcia.
 1. Status przedsiębiorstwa
 • Rozmiar, sposób kalkulacji wsparcia i jego ewentualnego zwrotu jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/mały,średni/duży);
 • Z kolei ustalanie przedsiębiorstwa należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji unijnych;
 • Zgodnie z regulacjami UE, w sytuacji gdy podmiot posiada jednostki „powiązane” i/lub „partnerskie” przy ustalaniu jego stanu zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej należy w odpowiednich proporcjach uwzględniać również stany tych podmiotów (jeszcze chwilę przed rozpoczęciem składania wniosków online PFR zajmował stanowisko, że nie należy uwzględniać podmiotów powiązanych);
 • Ponadto inaczej należy ustalać stan zatrudnienia dla celów statusu przedsiębiorstwa a inaczej dla celów określenia wartości subwencji;
 • Ustalenie statusu przedsiębiorstwa na moment składania wniosku jest o tyle ważne, że system bankowy nie weryfikuje prawidłowości ustalenia statusu przedsiębiorstwa (w tym zakresie przedsiębiorca składa oświadczenie) – w związku z tym w przypadku błędnego ustalenia statusu przedsiębiorcy (np. mikro zamiast mały) istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej oraz zwrotu całości subwencji.
 1. Wartość przychodów ze sprzedaży za 2019 r.
 • System bankowy wymaga, aby mikroprzedsiębiorcy we wnioskach wskazywali wartość przychodów ze sprzedaży za 2019 r. (co nie ma generalnie znaczenia dla celów kalkulacji subwencji);
 • Z kolei zgodnie z wyjaśnieniami PFR (co ważne wyjaśnienie dotyczy MŚP), przychód osiągnięty w 2019 r. należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku przychód należy określić na podstawie innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych;
 • W związku z tym powstaje wątpliwość po pierwsze, czy należy podawać wartość z ksiąg (wyjaśnienie dotyczy MŚP) czy może z deklaracji VAT (wiemy, że zdarzały się sytuacje, w których system akceptował dane z deklaracji VAT) a po drugie czy wprowadzenie błędnych danych może skutkować odrzuceniem wniosku.
 1. Stan zatrudnienia
 • Przedsiębiorca musi również zwrócić uwagę na stan pracowników wskazywany odpowiednio na a) ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku i b) 31.12.2019 albo c) ostatni dzień miesiąca poprzedniego roku mającego tą samą nazwę co miesiąc składania wniosku;
 • Generalnie ZUS bazuje na danych wynikających z imiennych raportów rozliczeniowych i tak np. dla stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ZUS ustala dane za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. dla wniosku o subwencję złożonego 11 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalany jest na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020.

Powyższe kwestie dowodzą, iż prawidłowe przygotowanie wniosku, tak aby nie przewrócić się na postawionych przeszkodach nie jest zadaniem łatwym. W razie trudności związanych ze składaniem wniosków zachęcamy do kontaktu.

Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Email: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl