Unijny Kodeks Celny – nowe zasady postępowania

Unijny Kodeks Celny (dalej: UKC) wprowadza przede wszystkim nową definicję decyzji zgodnie, z którą:

  • decyzja” oznacza każdy akt wydany przez organy celne odnoszący się do przepisów prawa celnego zawierający orzeczenie w konkretnej sprawie, który pociąga za sobą skutki prawne dla zainteresowanej osoby lub zainteresowanych osób;

oraz dokonuje ich podziału na decyzje:

  • korzystne oraz
  • niekorzystne.

W przypadku wątpliwości, czy decyzja, którą zamierza wydać organ będzie korzystna czy niekorzystna proponuje się przyjąć tryb postępowania właściwy do wydania decyzji niekorzystnej. Jest to o tyle istotne, że jedynie przed wydaniem decyzji, która byłaby niekorzystna, organy celne:

  • powiadamiają o podstawach, na których zamierzają oprzeć rozstrzygnięcie,
  • dając tym samym możliwość przedstawienia swojego stanowiska w terminie 30 dni (prawo do wysłuchania).

Po upływie tego terminu wnioskodawca jest powiadamiany w odpowiedniej formie o wydanej decyzji.

Ponadto wszczęcie postępowania „z urzędu” nie wymaga wydania postanowienia, więc podmiot, wobec którego wszczęte jest takie postępowanie, może dowiedzieć się o tym fakcie:

  • dopiero po otrzymaniu decyzji – w przypadku wydania decyzji korzystnej,
  • w terminie 30 dni przed wydaniem decyzji – w przypadku, w którym organ zamierza wydać decyzję niekorzystną.