Tarcza antykryzysowa – znamy nieoficjalny projekt

Zapowiadany od ponad tygodnia projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nieoficjalnie ujrzał światło dzienne (dalej: Ustawa).

Wstępna analiza przepisów, które będą uchwalane przez sejm prawdopodobnie w dniach 25-26 marca 2020 r. wskazuje, że pracodawcy w ramach Ustawy mogą liczyć przede wszystkim na:

 • automatyczne przesunięcie płatności zaliczek na PIT pracowników za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec US i ZUS (istotne np. przy wnioskowaniu o odroczenie lub rozłożeniu na raty należności ZUS – tutaj automatyzm nie jest planowany);
 • przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Właśnie w wypłacie środków z FGŚP w połączeniu z przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy pracodawcy dostrzegają możliwość uzyskania znacznych oszczędności:

 • w przypadku przestoju:
  • wynagrodzenie może być obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia;
  • można uzyskać dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia;
 • w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy:
  • o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie po proporcjonalnej redukcji nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie;
  • można uzyskać dofinansowanie ze środków FGŚP do wysokości połowy zredukowanego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Uzyskanie powyższych środków może okazać się jednak mocno skomplikowane, bowiem:

 • w celu ich uzyskania należy podjąć próbę porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • skumulować z inną otrzymaną pomocą publiczną – pomoc stanowi pomoc de minimis (planowane zwiększenie do 800 tyś EUR);
 • rozparzenie wniosków będzie następowało według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków (około 800 mln PLN).

Wszystko wskazuje na to, że stopień udzielanego przedsiębiorcom wsparcia uzależniony będzie od stopnia zaangażowania w jego (niełatwe) uzyskanie:

 • nie robisz nic – odraczamy termin płatności zaliczek na PIT pracowników (zapłać w przyszłości);
 • podejmujesz znaczne działania w celu ograniczenia kosztów – być może otrzymasz finansowanie, ale zależy to od skuteczności działania twojego aparatu administracyjnego (działy finansowe i HR).

Niestety nawet w czasach kryzysu możemy liczyć na dobrze znaną polskim przedsiębiorcom biurokrację.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl