Tarcza 4.0 – jak to jest z dofinansowaniem FGŚP

W celu ochrony miejsc pracy oraz wsparcia pracodawców przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do wejścia w życie Tarczy 4.0 taka możliwość istniała tylko pod warunkiem zawarcia porozumienia z przedstawicielstwem pracowników (względnie organizacją związkową) i obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego.

Od wejścia w życie przepisów Tarczy 4.0. poza możliwością uzyskania dofinansowania, o którym mowa powyżej (tj. na podstawie art. 15g Tarczy), wprowadzono kolejne narzędzie umożliwiające uzyskanie dofinansowania (art. 15gg Tarczy), którego warunkiem jest:

  • objęcie dofinansowaniem pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19 lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;

a

  • świadczenia, o których mowa powyżej (tj. Świadczenia, o których mowa w art. 15gg ust. i 15gg ust. 2 Tarczy) przysługują przez łączny okres trzech miesięcy.

W tym miejscu właśnie pojawia się rozbieżność, ponieważ Tarcza nie rozstrzyga jednoznacznie jaki jest stosunek dofinansowania uzyskanego na podstawie art. 15g do dofinansowania na podstawie art. 15gg Tarczy, a w szczególności treść przepisów w obecnym brzmieniu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie z art. 15gg nawet w przypadku wcześniejszego korzystania przez przedsiębiorcę z dofinansowania z FGŚP w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy lub wprowadzeniem przestoju ekonomicznego przez 3 miesiące, tj. nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie za łączny okres 6 miesięcy.

Na dzień dzisiejszy interpretacje pracowników i konsultantów Wojewódzkich Urzędów Pracy zajmujących się kwestiami dofinansowania z FGŚP są odmienne od brzmienia przepisów, lecz niezależnie od tego pracodawcy składają wnioski o dofinansowanie za okres kolejnych 3 miesięcy, w których nie stosują przestoju ani obniżonego wymiaru czasu pracy, przyjmując na siebie ryzyko ewentualnej konieczności odwoływania się od decyzji Dyrektorów WUP.

Łukasz Pyjek

Łukasz Pyjek

Email: lukasz.pyjek@tla-kancelaria.pl