Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. (dalej również: TLA) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność osób korzystających z naszych stron internetowych, a niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i prywatność oraz przetwarzamy i chronimy dane osobowe.

Zasadą naszych stron internetowych, tj. www.rzecznikpodatkowy.pl, www.tla-kacelaria.pl oraz www.cenytransferowe.tla-kancelaria.pl/ (dalej zwane łącznie: Serwisem) jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

Korzystanie ze stron internetowych Serwisu nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji, zatem jeśli są Państwo zwykłym odwiedzającym stronę internetową, wówczas nie gromadzimy na Państwa temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych w wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o czym mowa poniżej.

Jeżeli jednak postanowią Państwo otrzymać od TLA bezpłatny e-book i/lub otrzymywać informacje na temat aktualności prawnych lub podatkowych wówczas rejestracja będzie wymagana. W takich przypadkach TLA może również kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat publikacji lub wydarzeń, a także w innych celach marketingowych.

TLA podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto TLA wprowadziła procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu rzecznikpodatkowy.pl, www.tla-kancelaria.pl, www.cenytransferowe.tla-kancelaria.pl jest TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 12/6 (50-072), spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346357, Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219, z dnia 24 czerwca 2017 r. z późn. zm.)

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 3. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Serwis szanuje prawa użytkowników do prywatności. Udostępnione przez użytkownika dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:
  1. wysyłania informacji o aktualnościach w podatkach i prawie oraz e-booka, na podstawie zgody udzielonej podczas dokonywania rejestracji w Serwisie oraz realizując uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. przechowywania danych mailngowych Użytkowników na serwerach Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Do innych celów dane udostępnione przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez użytkowników nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.

 1. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, tj.:
  1. podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Serwisu oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
  2. podmiotom współpracującym przy obsłudze Serwisu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, administrator danych przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

 1. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, opisane w ustępie 3 poniżej.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).
 3. Zamówienie e-booka w Serwisie i/lub informacji o aktualnościach w podatkach i prawie wymaga podania następujących danych osobowych:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. nazwa firmy – opcjonalnie,
  4. stanowisko – opcjonalnie.
 4. Zamówienie e-booka w Serwisie i/lub otrzymywanie informacji o aktualnościach w podatkach i prawie, wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania informacji o aktualnościach w prawie i podatkach i/lub otrzymywania e-booka zamówionego w Serwisie.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres, w którym będzie on przesyłał informacje o aktualnościach w podatkach i prawie i/lub udostępniał do pobrania e-booka, lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies i logi serwera

 1. Serwis pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany, po to aby zapewnić odpowiednie administrowanie stroną internetową. TLA może w związku z tym używać plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (takim jak komputer lub tablet), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny TLA lub system teleinformatyczny innych podmiotów (za pomocą narzędzi społecznościowych).
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, a zwłaszcza tworzenia statystyk oraz dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb użytkownika w szczególności poprzez prawidłowe wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 4. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz wiążą się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym przechowywane są strony internetowe Serwisu. Logi mogą obejmować w szczególności adres IP, datę czy informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce. Logi stanowią pomocniczy materiał służący administrowaniu stronami Serwisu, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi Serwisu.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (w szczególności Google AdWords, YouTube i/lub społecznościowych, udostępnianych w szczególności przez Twitter i LinkedIN).
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, z tym że użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies mogą służyć również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą Google Adwords i/lub Google Analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (opisane w ustępie 6 powyżej) oraz poprzez skorzystanie z narzędzi blokujących Google Analytics opisanych tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Przepisy końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.
 2. TLA może modyfikować treść niniejszej polityki, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie aktualnej Polityki Prywatności na stronach internetowych Serwisu. Użytkowników, którzy zdecydowali się na pobranie e-booka i/lub otrzymywanie informacji o aktualnościach w podatkach i prawie TLA poinformuje o zmianach również w treści pierwszej informacji o aktualnościach w podatkach i prawie przesłanej po dokonanej zmianie, a użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając informację w tym zakresie na adres kontaktowy administratora danych.