Ochrona miejsc pracy w dobie kryzysu

Przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291) jest kolejną spośród szeregu ustaw antykryzysowych, których przedmiotem jest redukcja obciążeń przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa określa zasady przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy, a także zasady dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Adresaci

Przewidziane w ustawie rozwiązania adresowane są do przedsiębiorców, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług) nie mniejszy niż o 15% w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do FGŚP. Celem określenia progu spadku obrotów gospodarczych należy odnieść się do obrotów z analogicznego okresu 6 miesięcy w roku poprzedzającym ten rok, w którym nastąpił spadek.

Instrumenty ochrony zatrudnienia

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o przyznanie, finansowanych z FGŚP, świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy będzie mógł liczyć na:

  • świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
  • świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. 

Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. 

Dodatkowa pomoc z Funduszu Pracy 

Z Funduszu Pracy będzie można uzyskać środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników w postaci dofinansowania 80% kosztów szkolenia (kwota ta nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia) podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. We wniosku o przyznanie środków na dofinansowanie kosztów szkolenia należy wykazać, iż jest ono uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorców. Dofinansowanie ma charakter jednorazowy.

Wstępna ocena proponowanych rozwiązań

Wstępna ocena ustawy kształtuje się pozytywnie. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają interesy obu stron stosunku pracy.

Dzięki przyznanym przedsiębiorcy świadczeniom na częściowe dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami:

  • obniżeniu mogą ulec koszty pracy, a przez to może poprawić się sytuacja finansowa przedsiębiorcy w okresie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego,
  • utrzymany zostanie poziom zatrudnienia, a przez to gotowość do podjęcia działalności w przypadku poprawy koniunktury oraz
  • utrzymana zostanie konkurencyjność prowadzonej działalności.

Ponadto okres wypłaty świadczeń może być wykorzystany przez przedsiębiorcę na dostosowanie prowadzonej działalności do zmieniających się warunków rynkowych.