Nowelizacja kodeksu pracy – zwiększenie ochrony pracownika

7 września weszła w życie nowelizacja przepisów prawa pracy zwiększająca zakres ochrony pracowników. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie kluczowe zmiany, które mogą wymusić konieczność sprawdzenia oraz ewentualnego wdrożenia lub doprecyzowania procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych.

Nowelizacja wprowadza otwarty katalog naruszeń, które należy uznać za dyskryminację. Dotychczas za dyskryminację uznawano wymienione wprost w kodeksie pracy przyczyny. W nowym stanie prawnym podstawy te będą miały jedynie charakter przykładowy, a za dyskryminację zostanie uznany każdy przejaw nierównego traktowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zamysłem autorów było utworzenie otwartego katalogu przesłanek celem zapewnienia pracownikom szerszej ochrony antydyskryminacyjnej.

Ustawodawca postanowił także poszerzyć ochronę pracowników dotkniętych mobbingiem w taki sposób, że wprowadza możliwość ubiegania się o odszkodowanie również od pracodawcy, u którego pracownik jest wciąż zatrudniony, a nie jak w poprzednim stanie prawnym – tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę na skutek działań mobbingowych.

Poszerzenie zakresu pojęcia dyskryminacji, jak również rozszerzona możliwość dochodzenia przez pracowników odszkodowania z tytułu mobbingu, z dużą dozą prawdopodobieństwa zwiększą ilość powództw opartych na tych podstawach. W związku z tym sugerujemy przeprowadzenie w Państwa firmach audytu norm antydyskryminacyjnych i antymobbingowych oraz zaktualizowanie ich, a w przypadku ich braku możliwie szybkie wprowadzenie i zapoznanie z nimi pracowników.

Jakub Dydak

Jakub Dydak

Email: jakub.dydak@tla-kancelaria.pl