Nowe zasady delegowania pracowników od 30 lipca 2020 r.

Zgodnie z treścią projektu ustawy od 30 lipca przedsiębiorcy delegujący swoich pracowników będą musieli się zmierzyć z nową rzeczywistością, bowiem na tę datę planuje się wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wprowadzane zmiany są efektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy implementującej powyższą dyrektywę. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian.  

Zmiany dotyczą przede wszystkim zakresu obowiązków pracodawcy delegującego pracownika oraz wpływu okresu delegowania pracownika na obowiązki pracodawcy. Zgodnie z planowaną regulacją: 

 • wprowadzono czasowy limit delegowania na maksymalnie 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu do 18 miesięcyjeżeli pracodawca przedstawi Państwowej Inspekcji Pracy umotywowane powiadomienie) przy zachowaniu minimalnych warunków zatrudnienia określonych w ustawie o delegowaniu pracowników, 
 • w przypadku delegowania pracownika na okres przekraczający 12 miesięcy (lub przekraczający 18 miesięcy w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi warunki nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników (za wyjątkiem kwestii wprost wyłączonych w ustawie) – a nie tak jak dotychczas konkretne warunki wskazane w katalogu ustawowym; 
 • nowe przepisy będą miały zastosowanie również do pracowników, którzy w dacie 30 lipca byli oddelegowani, przy czym: 
  • od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do upływu okresu 18 miesięcy delegowania, Pracodawca ma obowiązek zapewnić tylko minimalne warunki zatrudnienia w zakresie wyliczonym w ustawie o delegowaniu pracowników 

natomiast  

  • po upływie okresu 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi Pracodawca ma obowiązek zapewnić warunki nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. 

Zmiany mają zostać wprowadzone również w kwestii: 

 • obliczania okresu delegowania – zgodnie z planowaną regulacją należy zsumować okres delegowania wszystkich pracowników delegowanych na terytorium RP kolejno przez danego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu. Ogranicza to możliwość rotacji pracowników; 
 • zrównania wynagrodzenia pracownika delegowanego z płacą, którą otrzymują pracownicy lokalni. Poprzednio pracodawca był zobowiązany zapewnić minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju oddelegowania, od 30 lipca pracownikowi delegowanemu ma przysługiwać: 
  • wynagrodzenie uzupełnione o wszystkie inne obowiązkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników (w tym dodatek za godziny nadliczbowe lub dodatek za pracę w nocy) 
  • a także o dodatek z tytułu delegowania w przypadkach określonych w ustawie; 
 • obowiązku zapewnienia delegowanemu pracownikowi warunków zakwaterowania w przypadkach określonych w ustawie. 

Nowelizacja wprowadza także nowe zasady delegowania pracowników przez agencje pracy tymczasowej oraz nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. organy podatkowe będą mogły udostępniać PIP informacje zawarte w aktach spraw podatkowych.  

Obecnie wciąż oczekujemy na ostateczny kształt ustawy.  

Martyna Byrska

Martyna Byrska

Email: martyna.byrska@tla-kancelaria.pl