Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. do otrzymywania minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 złotych brutto uprawnione będą osoby wykonujące zlecenie lub świadczące usługi:

 • w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – jeżeli w ramach działalności nie zatrudniają pracowników lub nie zawierają umów ze zleceniobiorcami,
 • niewykonujące działalności gospodarczej – jeżeli wykonują umowy na rzecz przedsiębiorców lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy natomiast osób wykonujących zlecenie lub świadczących usługi, które:

 • samodzielnie decydują o miejscu i czasie realizacji zadań oraz
 • przysługuje im wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

W związku z obowiązywaniem minimalnej stawki godzinowej, wprowadzono dodatkowe zasady wypłaty wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej:

 • dokonuje się ich wyłącznie w formie pieniężnej,
 • dokonuje się co najmniej raz w miesiącu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc,
 • przyjmujący zlecenie/świadczący usługę nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia lub przenieść tego prawa na inną osobę.

Strony umowy powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a jeżeli takiego sposobu nie ustalą – przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi obowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie przepracowanych godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin oraz potwierdzające tę liczbę muszą być przechowywane przez:

 • zleceniodawcę/usługobiorcę,
 • okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

W przypadku wypłacania należnego wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej:

 • przyjmującemu zlecenie/usługodawcy przysługuje wynagrodzenie z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, a
 • wypłacającemu takie wynagrodzenie grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.