Kolejny płotek do przeskoczenia w długim biegu przedsiębiorców – obowiązkowa dematerializacja akcji

Ostatnie miesiące to dla przedsiębiorców bieg przez płotki bez perspektywy przekroczenia linii mety. Wprowadzane są kolejne obowiązki dla spółek i nie wydaje się, żeby w tej kwestii ustawodawca planował chwilę odpoczynku. Następną przeszkodą do przeskoczenia staje się podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca obligatoryjną dematerializację akcji. Co to dokładnie oznacza?

 Nowelizacja, idąc z duchem cyfryzacji obrotu, prowadzi do eliminacji akcji w formie dokumentowej i wprowadza obowiązek rejestracji akcji. Nakłada tym samym na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne szereg obowiązków takich jak:

  • zawarcie przed 30 czerwca 2020 r. umowy z podmiotem prowadzącym rejestr – wyboru dokona walne zgromadzenie akcjonariuszy spośród podmiotów uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. m.in.: domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w dwutygodniowych odstępach (pierwsze wezwanie najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.),
  • utworzenie rejestru z danymi akcjonariuszy będącego jawnym dla spółki oraz wszystkich akcjonariuszy – eliminacja możliwości posiadania akcji anonimowo (moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie 1 stycznia 2021 r.),
  • prowadzenie strony internetowej – stworzenie w niej zakładki do kontaktu z akcjonariuszami, w której publikowane mają być ogłoszenia wymagane prawem oraz statutem spółki, a także ujawnienie adresu strony internetowej w KRS do 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja poza jawnymi rejestrami akcjonariuszy zmienia także zasady obrotu akcjami. Zważywszy na fakt dematerializacji akcji i w konsekwencji likwidację ich dokumentowej formy, każde przeniesienie praw z akcji będzie musiało być odnotowane w rejestrze akcjonariuszy.

Choć nowelizacja ustawy wpisuje się w tendencję unowocześniania i cyfryzacji obrotu gospodarczego, co należy ocenić pozytywnie, nie ustrzegła się kontrowersji. Należy zwrócić uwagę, iż jest to kolejna ustawa nakładająca na spółki nowe obowiązki z rozproszonymi terminami ich wejścia w życie, zatem sugerowane jest odpowiednio wczesne dokonanie czynności nakazanych poprzez nowelizację.

Jakub Dydak

Jakub Dydak

Email: jakub.dydak@tla-kancelaria.pl