Czy nastąpi rewolucja w rozliczeniu VAT za leasing zwrotny?

W sprawie analizowanej przez TSUE dotyczącej transakcji „sale and lease back”:

  • podatnik oddał w dzierżawę instytucjom finansowym nieruchomości na okres 99 lat, w zamian za natychmiastową zapłatę czynszu dzierżawnego,
  • te same instytucje finansowe oddały przedmiotowe nieruchomości do używania na czas 15 lat (bez możliwości wypowiedzenia) w zamian za zapłatę czynszu leasingowego równego wartości czynszu dzierżawnego i powiększonego o odsetki, a po zakończeniu leasingu podatnikowi przysługiwała opcja zakupu przedmiotu leasingu.

Oceniając przedmiotowe transakcje w wyroku z dnia 27 marca 2019 r. o sygn. C-201/18 TSUE stwierdził, że w analizowanej sprawie „sale and lease back” powinna być rozpatrywana, jako jedna transakcja, bowiem:

  • jest transakcją o charakterze czysto finansowym – służącą zwiększeniu płynności finansowej podatnika,
  • nie dochodzi w jej ramach do dostawy towarów, ponieważ prawo do rozporządzaniem nieruchomościami jak właściciel pozostaje przy podatniku.

Powyższe traktowanie leasingu zwrotnego na gruncie VAT jest całkowicie sprzeczne z przyjętą w Polsce i utrwaloną praktyką (sprzedaż i leasing to dwie odrębne transakcje), jednak nie jest wykluczone rozpoczęcie jej stosowania przez organy podatkowe.

Mając na uwadze popularność instytucji leasingu zwrotnego, będziemy informować Państwa o praktyce przyjętej przez organy podatkowe.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl