Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który rozpocznie działanie od 13 października 2019 r. Wszystkie spółki prawa handlowego założone po tej dacie będą miały obowiązek ujawnienia swego beneficjenta rzeczywistego w ciągu 7 dni od daty wpisu do KRS. Dla podmiotów utworzonych przed tą datą ostatecznym terminem na ujawnienie beneficjenta jest 13 kwietnia 2020 r.

Stosowanie do ustawy za beneficjenta rzeczywistego należy uznać:

  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
  • jeśli nie można ustalić tożsamości osób fizycznych określonych powyżej (lub są co do tego wątpliwości) – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustawa wprowadza także sankcję za niedokonanie terminowego zgłoszenia w wysokości do 1.000.000,00 zł.

Choć termin 13 kwietnia 2020 r. dla spółek już istniejących wydaje się odległy, to nie należy odkładać tej kwestii na ostatnią chwilę. Bowiem dla spółek z bardziej skomplikowaną strukturą kapitałową ustalenie rzeczywistego beneficjenta może być trudne do wykonania, czasochłonne, nieoczywiste i wymagać pogłębionej analizy, a niedochowanie terminu wiąże się z ryzykiem wysokich sankcji.

Jakub Dydak

Jakub Dydak

Email: jakub.dydak@tla-kancelaria.pl